ilt
uye
Google PageRank Checker
ZERDÜŞT
Zerdüşt, Zarahustra ya da Zaroaster. Bir din kurucusu. Gerçekte 3 adet Zerdüşt'ten söz ediliyor. Çoğu kez de biri birine karıştırılıyorlar. İbrahim MÖ 2200 dolayında yaşadığınagöre ilk ek tanrılı dinin kurucusunu en az 5500 yıl gerilerde aramak lazım, öyle ya İbrahim'den en az 1000 sene gerilerde olmalı.
Wikipedia yaşadığı zaman üzerinde akademik uzlaşı olmadığını, M.Ö. 1500 ile M.Ö. 5500 arası her tarihten söz edildiğini söylüyor. Akıl var, yakıl var; söz ettiğimiz gibi ilk tek tanrılı din İbrahim'den en az 1000 sene önce başlamış olmalı. Gerçekte "Manitu/Büyük Ruh" diyen kızılderili de bir ruhlar panteonu kuruyor, ama büyük ruh patron, bu da bir anlamda tek tanrılı. Zeus patronluğundaki Yunan Panteonu ta öyle. Bu manzara gerçekte tek tanrının Evren'i yaratmış olması fikri ve gücü hakkındaki söylenlerle değişiyor.
1. Zerdüşt yani Zerdüşizmin gerçek kurucusu M.Ö. 5000 dolaylarında yaşamış olmalı. Sayabileceğimiz nedenler şunlar:
İlk büyücü olarak anılıyor, bunun anlamı M.Ö. 2700 tarihinden evvel demek.
Masonluğun kurucusu olarak anılıyor, bunun anlamı M.Ö. 4713.
1. Zerdüşt için rivayet edilen tarih M.Ö. 5000 dolayı. Dünya'nın ömrünün 7000 yıl (ay yılı) olduğunu söylediği de savlanıyor .
Konservatist görüşe göre Zerdüştün Dünya üzerinde olduğu yıllr M.Ö. 5500 dolayı.
Keza adının kökleri konusunda da bir dizi rivayet var:
"Zerdüşt kelimesinin; “parlak yıldız”, “altın renkli aydınlık”, “deve sahibi”, “sarı deve sahibi”, “deveci” gibi anlamlarının olduğu söylenir." Evet arada "d" olmasa sarı (altın) yıldız anlamına gelebilir. O zaman bizim firmalarımızın "Ülker", "Altınyıldız" isimleri de başka anlamlar kazanır.
Ya da "a" olmasa yani "Zar-a-ustra" yerine "Zar-ustra" olsa yine aynı durum oluşabilir. Za-rath-ush-tra olarak algılanıp çevirildiğine göksel ışığı getiren araç sonucu çıkacağından daha önce söz edilmişti. Bir yorum da zor-de-ustra yani yıldızlardan gelen altın/doğru (adam) anlamlı olabileceği yönünde olabilir. Bir resim bin söze bedel sonuçta (soldaki resimlere bakınız.).
Harut-Marut, Hermes ve Zoroaster/Zerdüşt hakkında tüm yazdıklarımızı ve sağdaki referanslarımızın 4.sünün 12. şeklini göz önüne aldığımızda; Kadim Babil, M.Ö. 4713 yılı dolayları,.
Büyü,
Yazı ve
İnsana öğretilen temel bilimsel gerçekler bir araya geliyorlar. Bu durumda bu 3 değişik adla adlandırılmış varlıkların tek ve uzaydan gelme bir varlık olduğunu düşünmek ve açık öğretinin Zerdüşizm, kapalı öğretinin ise Ezoterizm olduğunu düşünmek doğru olur gibi görülüyor.
ok Avesta Pers kahinlerinin gizli bilgi kaynağı olarak görülüyor. Vikipedia şunları söylüyor:
Avesta 21 kitaptan oluşmakta iken, İskender'in işgali sırasında yok olan kitaplardan yalnızca Yasna, Visperad ve Vendidad (veya Videvdat) kalmıştır.
Kendisinden sonra ortaya çıkan İbrahimî dinlerin kutsal kitaplarındaki ilkelerin temellerini içermektedir. Bazı kişiler tarafından tek tanrılı dinlerin temeli olarak dile getirilir.
Çok basit özetlenirse Zerdüşizm konusunda Sözcü şunları yazmaktadır:
Zerdüştlük, Budizm gibi felsefi yönü de ön plana çıkan inançlar arasında yer alır. Zerdüştlüğün temelinde iyilik ve kötülüğün savaşı yatar. Zerdüşt, yeryüzündeki kavganın tanrının ruhu Spenta Mainyu ile şeytanın ruhu arasında olduğuna inanırdı ve her inananın iyilik için savaşması gerekirdi. Zerdüştlükteki şeytan inancı ile batı dinlerindeki melek anlayışı arasında benzerlikler vardır. Zerdüştlük inancında Tanrı kabul edilen Ahura Mazda “Aklın Efendisi” ile sembolize edilir, Ehriman ise kötülüğün güçlerini temsil eder ve iyilik-kötülük mücadelesi bu noktada başlar.
Bizce iyiliğin bir tanrısı, bir en büyük gücü ve kötülüğün de benzer şekilde bir en büyük gücü olduğunu düşünmek hatalı bir yorum. Gerçek Zerdüşt'ün böyle bir şey söylediğini de tasavvur zor; ne yazık ki kaynaklar kayıp. M.Ö. 2000 den İskender'e kadar kaynakları İskender yok etmiş, ama daha eskileri de olmalı ve onlar hepten kayıplar.
Ekşi Sözlük'ün anlatımı daha güzel, ama yorumumuz değişmiyor:
Soyut ve aşkın bir biçimde tarif edilen ahura mazda, paganizmdeki insan biçimli tanrılardan uzaklaşmakta, giderek ilahi dinlerdeki tek tanrı imajına bürünmektedir. Onun karşısında varoluşları yıkıma götüren kötü bir güç bulunur ki onun adı ahriman'dır. İyiliği ve kötülüğü temsil eden bu iki güç, iyinin nihai zaferine kadar yeryüzünde dönüşümlü olarak hüküm sürecektir. Ancak zamanın sonunda iyilik galip çıkacaktır. Bu iki gücün arasındaki savaş insan benliğine de yansımıştır. Ahlaklı insanın yapması gereken ahura mazda'nın tarafına geçmek ve ahriman'ı yalnız bırakmaktır. Yalnızca dinsel değil, felsefi ve ahlaki bir öğreti olarak da tanımlanabilen bu inanç formu iranlıların islam sonrası kültürlerin de tamamıyla silinmemiştir. ne de olsa zerdüştlük, tek tanrıcılığa yaklaşan anlayışıyla yakın doğu'nun büyük dinsel hareketlerini derinden etkilemiştir. Yunan dininden hareketle Ahura Mazda'yı Zeus'a benzeten tarihçi herodotos mö 5. yüzyılda pers dini hakkında bize önemli bilgiler sunar.
Bu bağlamda bizce en önemli referansımız son referansımızdır. Masonluk ve Zerdüşizm aralarında benzerlikler vardır, bunların yeternce araştırılabilmiş olduklarını da sanmıyoruz.
ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
BİZE isoger1@hotmail.com HER ZAMAN YAZABİLİRİNİZ.
ok
© 2015 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

      EZOTERİZM
İlkBuyucu
Wikipedia
Wikipedia/Buyu
Yazımız
Wikipedia/Avesta
EkşiSözlük
Britannica
ZAZ
Av.Org
Sözcü
Zerdüşizm/E.S.
HandbookFM